Návrh na rozvod bezdetného manželstva - vzor overený advokátskou kanceláriou

Konaním o rozvod možno ukončiť manželstvo za života oboch manželov. Vždy sa začína na návrh, pričom účastníci sú obaja manželia, na rozvedenie manželstva nie je právny nárok, súd teda môže návrh aj zamietnuť. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

Na rozvedenie manželstva, teda na to, aby súd návrhu vyhovel, musia existovať dôvody. Náš právny poriadok nepozná rozvod manželova na základe dohody manželov. Súd rozvedie manželstvo, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Z každého návrhu na rozvod musí byť zrejmé:

 1. kto ho robí,
 2. akému súdu je určený,
 3. proti komu smeruje,
 4. čo sa ním žiada,
 5. označenie dôkazov, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva,
 6. opísanie rozhodujúcich skutočností, ktoré majú za následok rozvrat manželstva,
 7. dátum vyhotovenia a podpis navrhovateľa.

Dôvodom rozvodu je kvalifikovaný rozvrat manželstva. Manželstvo je dostatočne rozvrátená vtedy, ak už nemôže plniť svoj účel. Jeho účelom je vytvoriť harmonické a trvalé spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Pre zistenie stavu rozvratu manželstva musí súd skúmať či:

 1. manželia spolu žijú ako rodina (či majú vôľu tvoriť jeden celok, tráviť spoločne čas, akým spôsobom, v akom rozsahu a kvalite, ak medzi nimi existujú rozpory, aké majú dôvody, aký je ich postoj k plneniu manželských povinností a pod.),
 2. manželia spoločne hospodária, či prispievajú na úhradu potrieb rodina podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov, či si riadne plnia svoju vzájomnú vyživovaciu povinnosť, či spoločne spravujú majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, či vyživujú dobrovoľne svoje deti a pod.,
 3. manželia spolu intímne žijú, resp. či niektorý z nich žije intímne s iným partnerom,
 4. spoločne vychovávajú deti, ktoré s nimi v rodine žijú.

Vo všeobecnosti platí, že bezdetné manželstvo rozvedie súd jednoduchšie ako manželstvo, z ktorého sa narodili deti.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Cena: 12,00 € s DPH
Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu?  (prihláste sa)

 

Podobné produkty

Rozvod na návrh manžela Rozvod na návrh manžela
Cena: 12,00 € TREND klub: 10,80 €
Rozvod na návrh manželky Rozvod na návrh manželky
Cena: 12,00 € TREND klub: 10,80 €
 

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií a skupín: